Volby do zastupitelstva Městyse BOBROVÁ

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Městyse Bobrová podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

1. Volby do zastupitelstva Městyse BOBROVÁ se uskuteční v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. 10. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově Úřadu městyse Bobrová, Bobrová č.138, 592 55 . Bobrová
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci . Bobrová.

3. Popis vytvořených volebních obvodů – pro obec Bobrová je jeden volební okrsek – č.1

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným dokladem, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.

5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Back to Top