Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Z úřední desky

Vyvěšeno: 22.12.2021 - 31.12.2022

Schválený rozpočet

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022

 • Stáhnout (102.52 Kb)
 • Vyvěšeno: 22.12.2021 - 31.12.2022

  Rozpočet MŠ

  Schválený rozpočet na rok 2022 MŠ

 • Stáhnout (60.50 Kb)
 • Vyvěšeno: 22.12.2021 - 31.12.2022

  Rozpočet ZŠ

  Schválený rozpočet na rok 2022 ZŠ

 • Stáhnout (63.83 Kb)
 • Vyvěšeno: 03.08.2020 - 31.12.2022

  Informace z jiných institucí

  VV opatrení obecné povahy - příloha č1

 • Stáhnout (1.61 Mb)
 • Aktuality

  • Informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (OZV č.2/2021)

   Od 1. 1. 2022 je poplatek 700,- Kč.

   Poplatek pro fyzickou osobu přihlášenou v obci je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 30.6. příslušného kalendářního roku. Poplatek pro poplatníka fyzickou osobu, která vlastní stavbu je splatný jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

   Od poplatku je osvobozen:

   a) poplatník, který se zdržuje nepřetržitě mimo území republiky po dobu celého kalendářního roku a tuto skutečnost prokáže

   b) občan umístěný v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

   Dle vyhlášky jsou i další osvobození, zde jsou zmíněny ty, které jsou v naší obci nejčastější. Úleva se také poskytuje:

    a) fyzické osobě přihlášené v obci do věku 26 let věku, který je studujícím a přechodně žije mimo území městyse ve výši 200,- Kč, poplatek je tedy 500,- Kč (prosíme o dodání potvrzení o studiu nejpozději do 31.3.2021 a dříve než bude provedena platba. Bez potvrzení nemůže být úleva poskytnuta)

   b) úleva 50% z celkového poplatku se poskytuje: fyzické osobě přihlášené v obci na č.p. 208, 209, 210, 60, 61, 62, 326 a na ev. č. 3, 4 a 7 z důvodu nedostupnosti nemovitostí svozové firmě.

    

   Informace k místnímu poplatku ze psů (OZV č.1/2019)

   Od 1. 1. 2020 je poplatek  200,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je sazba 300,- Kč. Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti (tedy po 31. 3.), je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

    

   Informace k místnímu poplatku z pobytu  (OZV č. 3/2019)

   Od 1. 1. 2020 sazba poplatku činí 10,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dne po ukončení pololetí. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.

   Nebudou-li poplatky zaplaceny včas, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku nedoplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky, nebo část těchto poplatků, může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

   !!!! Z důvodů epidemiologických upřednostňujeme platbu na účet!!!!

   Pro poplatek na odpady č.ú. 153 938 876/0300. v.s. 2201340… (místo teček na konci číslo popisné př. dům čp.22 uvede V.S. 2201340022).

   Pro poplatek za psa č.ú. 153 938 876/0300 v.s. 2201341…( místo teček na konci číslo popisné př. dům čp.22 uvede V.S. 2201341022).

   Pro poplatek za pronájem zahrádky nebo pozemku č.ú. 153 938 876/0300  v.s. 2202131…( místo teček na konci číslo popisné př. dům čp.22 uvede V.S. 2202131022).

   Také je možné požádat o splátkový kalendář a to na základě písemné žádosti, ale upozorňujeme, že i tak musí být částka za poplatky zaplacena do 30.6.2022

  • MUDr. Kozárová - uzavření ordinace v Bobrové od 26.1. do 28.1.2022.

   Zastupující lékař. MUDr. Pavel Hruška ordinace Strážek a Moravec.

  • Školní jídelna při ZŠ Bobrová hledá pracovnici na pozici pomocné kuchařky. Jedná se o částečný úvazek. Pracovní doba: 2x týdně 5.30-13.30 a 3x týdně 10.30-13.30. Dle potřeby. Celkem 24 hodin týdně, úvazek 0,6. Nástup možný ihned. Více informací získáte na telefonních číslech  566 673 958, nebo 608 803 770.

  • Touto cestou Vás prosíme o vyplnění dotazníkového šetření mezi občany v rámci průzkumu pro zpracování "Koncepce hospodaření s vodou pro městys Bobrová".

   Dotazník je zpracován formou google formuláře. Lze jej vyplnit celý elektronicky. 

    

   Dotazník zasílám prostřednictvím tohoto odkazu: https://forms.gle/J8wxTXpPHxRn3Vu76

  • Lesní stezka Bobrová – 2021

   Jedná se o soubor venkovních fitness prvků umístěných v lesním prostředí. Cílem bylo navrhnout prvky, které by byly zajímavé nejen pro dospělé, ale i děti z blízké základní školy, tedy případně pro celou rodinu. Veškeré Fit prvky splňují nejnovější bezpečnostní normu ČSN EN 16630. Jsou opatřeny dopadovou plochou z přírodních materiálů (mulčovací kůra, dřevní štěpka). Na realizaci projektu byla využita dotace (100%) v rámci MAS Zubří země, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Podmínkou dotačního projektu je umístění na lesním pozemku.

   Lesní stezka Bobrová – 2021

  Odběr novinek

  Česká obec

  Pro informování o novinkách můžete využít i aplikaci Česká obec pro Vaše mobilní zařízení

  Ke stažení na

  Užitečné odkazy