Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Kácení dřevin rostoucích mimo les

 Základní informace:

Všechny dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Kácet dřeviny rostoucí mimo les je možné pouze na základě povolení ke kácení (správní řízení), kromě níže vyjmenovaných případů.

Kácení se provádí zpravidla v období vegetačního klidu, tj. obvykle od 1. 11. do 31. 3..

 Povolení není třeba (pokud dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí) ke kácení:

 1. dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
 2. zapojených porostů dřevin o ploše menší než 40 m2
 3. dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
 4. ovocných dřevin na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití zeleň 

Pokud je stavem dřeviny zřejmě a zároveň bezprostředně ohrožen život či zdraví osob nebo hrozí škoda značného rozsahu (tzv. kácení v krajní nouzi, § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), není třeba povolení ke kácení. Jedná se tedy o aktuálně vzniklý stav, např. zásahem blesku, vichřice, silné námrazy apod. Ten, kdo kácení v tomto případě provede, musí do 15 dnů podat příslušnému orgánu ochrany přírody oznámení o kácení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 • Žádost podává vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, popř. nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka – případně všech vlastníků.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

 • Na příslušný obecní úřad v daném místě (dle katastrálního území, na kterém se dřeviny nacházejí) musí být podána žádost. Po podání žádosti bude provedeno místní šetření. Poté bude zahájení správního řízení oznámeno přihlášeným zájmovým spolkům, které se mohou ve stanovené lhůtě do tohoto řízení přihlásit. Následně bude ve věci kácení dřevin rozhodnuto.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • Podáním písemné žádosti na příslušný obecní úřad v daném místě (dle katastrálního území, na kterém se dřeviny nacházejí).

 

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 • na příslušném obecním úřadě

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost musí obsahovat kromě obecných náležitostí podání

 • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nacházejí, situační zákres a stručný popis umístění
 • doložení vlastnického práva (pokud nelze ověřit v katastru nemovitostí), nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům včetně souhlasu vlastníka
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, tj. druh, popř. rod, počet, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, u porostů dřevin výměra plochy
 • zdůvodnění žádosti
 • v případě kácení v krajní nouzi (§ 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup (např. fotodokumentace) 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

 • Pro podání žádosti (popř. oznámení) je možné využít formulář uvedený na stránkách městyse. Podání žádosti na připraveném formuláři však není podmínkou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 • rozhodnutí o kácení je vydáno obvykle do 60 dnů od podání žádosti

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

 • přihlášené zájmové spolky

Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

 • umožnění vstupu na pozemek, na kterém se dřeviny nacházejí, popř. upřesnění žádosti, podání informací či účast na jednáních při složitějších řízeních

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 7, § 8 ve vazbě na § 9.
 • vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Jaké jsou související předpisy:

 • zákon č.  500/2004 Sb., správní řád

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

 • odvolání proti rozhodnutí o kácení, podané do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným prostřednictvím příslušného obecního úřadu

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 • Dle ust. § 87 odst. 2 písm. e) zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, uloží příslušný orgán ochrany přírody pokutu do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les a dle § 87 odst. 3 písm. d) pokutu do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která závažně poškodí nebo bez povolení pokácí skupinu dřevin rostoucích mimo les. 
 • Dle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, uloží příslušný orgán ochrany přírody pokutu do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les.