Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

 • Zastupitelstvo městyse Bobrová na svém zasedání dne 9.3.2023, usn. č.6/2023, rozhodlo o prodloužení výzvy k předkládání žádostí o změnu územního plánu do 31.3.2023

  Návrhy a podměty občanů ke změně územního plánu je možné doručit poštou, nebo osobně na podatelnu úřadu Městyse Bobrová na předepsaném tiskopise a to nejpozději v termínu do 31.3.2023 včetně.

   

 • CENA VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1.4.2023

  Zastupitelstvo městyse Bobrová na svém zasedání dne 9.3.2023, usn. č.6/2023, rozhodlo o zvýšení ceny vodného a stočného s účinností od 1.4.2023.

  vodné: 40,- Kč za 1mvčetně DPH

  stočné: 44,- Kč za 1mvčetně DPH

   Pitná voda

  Cena vodného a stočného se v naší obci dlouhodobě drží pod celorepublikovým průměrem (cena vodného a stočného Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na rok 2023 činí 122,90 Kč).

  Celkem asi 26 % z ceny vodného a stočného odvedeme státu ve formě daní (DPH, daň z příjmu práv. osob) a poplatků za čerpání podzemní vody, dalšími náklady jsou náklady provozní (nákup chemikálií, rozbory vody pitné i odpadní, opravy a udržování zařízení a budov, opravy a modernizace samotných sítí, mzdové náklady a také náklady na energie, odpisy, atd.).

  V roce 2019 byl schválen nový desetiletý „Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Bobrová – dodatek na období 2019-2028“. Dle tohoto plánu je hodnota majetku (vodovod, ČOV a kanalizace)  118 734 000,- Kč, to znamená ročně investovat do obnovy vodovodu a kanalizace částku asi 2,036 mil. Kč, v současné době si obnovu infrastruktury zajišťujeme sami, dle našich finančních možností. Prostředky na financování obnovy vodovodu a kanalizace zajišťujeme pouze částečně, ročně vkládáme na účet obnovy částku celkem  0,5 mil. Kč, celkem (stav účtu je nyní 971 494,- Kč). Z tohoto účtu byly například pořízeny nové vodoměry, které jsou dálkově odečitatelné a budou postupně namontovány do všech domácností. Tvorbu tohoto fondu ukládá  zákon o vodovodech  a kanalizacích.

  Plán obnovy obsahuje také pasáž „Opotřebení a životnost“ , která je u vodovodního řádu vypočtena na 80 let a náš vodovod má již více než 1/3 životnosti za sebou, bez závažných havárií. Úpravna vody má stanovou životnost 45 roků a zde je životnost na 2/3. Podobně je tomu u splaškové kanalizace, kde je životnost stanovena u kanalizace na 90 roků a ČOV na 40 roků, zde je průměrné opotřebení do 10%.  Kanalizace dešťová má sice také stanovenou dobu životnosti 90 roků, měla by nám alespoň 40 roků ještě sloužit. Skutečný stav kanalizace je však neuspokojivý, betonové roury vlivem agresivních vod (přepady z jímek) jsou narušené, na mnoha místech i rozlámané. Je pravděpodobné, že oprava tohoto řádu si v nedaleké době vyžádá investice.

  Důvodem zvýšení ceny stočného je také potřeba vkládat do fondu více financí na budoucí opravy a investice majetku.

  Jiří Koloušek – starosta

 • MUDr. Václav Derner nebude ve dnech 27.2. – 3.3. 2023 ordinovat z důvodu dovolené.

  V akutních případech ošetření poskytne MUDr. Pecinová v Bystřici n.P. po předchozí telefonické domluvě (tel.: 566 688 259)

 • MUDr. Zuzana Kozárová oznamuje, že ve dnech 20.2.- 24.2. 2023 bude z důvodu dovolené ordinace uzavřena.

  Zastupující lékaři:

  20 - 21.2. MUDr. Lukáš Koutný, ordinace Nové Město na Moravě, Drobného 1580, tel 566 615 648

  22 - 24.2. MUDr. Pavel Hruška , ordinace Moravec, po telef. objednání 731 756 960.

 • Výdejna léků Bobrová v týdnu od 20.2-24.2.2023 otevřena mimořádně jen

  v pondělí 20.2. 7:30-12:00

  a ve čtvrtek 23.2. 7:30-12:00

 • Výběrové šetření Životní podmínky EU-SILC

  Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Takto komplexní informace zatím nelze získat z žádných administrativních zdrojů dat. Jediná možnost, jak tyto údaje zjistit, je tedy přímým dotazem u domácností.

  Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

  Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

  Terénní pracovníci zapojení do šetření se prokazují průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Informace ze šetření jsou zveřejňovány pouze formou statistických souhrnů. Podrobnosti ke zpracovávání osobních údajů najdete na: http://www.czso.cz/csu/czso/ochrana-osobnich-udaju-gdp

  V Kraji Vysočina tazatelé letos navštíví 578 domácností. Poprvé bude osloveno 230 domácností, zbývajících 348 domácností se šetření zúčastní opakovaně. O konání šetření jsou informováni starostové měst a obcí, ve kterých byly domácnosti do šetření vybrány, a Policie ČR.

  Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

  Krajský garant šetření EU-SILC:

 • Výdejna léků Bobrová oznamuje, že ve středu 1. 2. 2023 bude mimořádně otevřena pouze od 7:30 do 12:00h. Děkujeme za pochopení.

   

   

 • Lékárna v Bobrové bude ve dnech 23.1. - 25.1.2023 z důvodu dovolené UZAVŘENA.

 • MUDr. Zuzana Kozárová oznamuje, že ve dnech 23.1.- 25.1. 2023 nebude z důvodu dovolené ordinovat.

  Zastupující lékař: MUDr. Pavel Hruška , ordinuje po tel. objednání 731 756 960.

 • Dnes 4.1.2023 je pošta z důvodu nemoci UZAVŘENA.

  Děkujeme za pochopení.

 • MUDr. Václav Derner oznamuje, že ve čtvrtek 29.12.2022 bude ordinace v Bobrové z důvodu dovolené UZAVŘENA.
  V akutních případech volejte na tel: 566688259 - ordinace v Bystřici nad Pernštejnem.

 • MUDr. Zuzana Kozárová oznamuje, že ve čtvrtek a pátek
  29.12. - 30.12.2022
  bude ordinace z důvodu dovolené UZAVŘENA.

 • Výdejna léků Bobrová bude ve čtvrtek a v pátek
  29.12.-30.12.2022
  UZAVŘENA

 • Městys Bobrová oznamuje

  Z důvodu personálních změn, jsou v měsíci prosinci zrušeny úřední hodiny.

  Schůzku ohledně úředních úkonů si domluvte na tel.: 775900883

 • Srdečně zveme na předvánoční setkání, které se bude konat na Dolní Bobrové 4.12.2022 v 16:00.

  Předvánoční setkání 4.12.2022

   

 • Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
  Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.
  Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.czwww.chcidatovku.cz.