Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Uzavírání manželství se řídí právním řádem ČR je upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dále pak zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

K vyplněnému dotazníku k uzavření manželství oba snoubenci předloží:

Státní občané ČR:

1. doklad totožnosti (OP, CD)

2. rodný list

3. doklad o státním občanství (lze nahradit OP, CD, výpisem z Registru obyvatel – zajistí na místě matrikářka)

 4. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit OP nebo výpisem z Registru obyvatel – zajistí na místě matrikářka)

 5. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP nebo výpisem z Registru obyvatel – zajistí na místě matrikářka)

6. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený), úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý), pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera ( jde-li o snoubence, který žil v partnerství)

7. rodné listy společných dětí ( pokud snoubenci již mají společné děti)

8. rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám a dohoda o příjmení se bude vztahovat i na toto dítě)

9. rodné listy dětí (pokud snoubenci mají společné děti), rodné listy dětí, kde není uveden otec

 

Vyplněný dotazník k uzavření manželství a Výše uvedené předepsané doklady odevzdají snoubenci na matričním úřadě při schůzce k domluvě ohledně sňatečného obřadu a vyplnění potřebných dokumentů, kterou si domluvíte na matrice (tel.775900883, mail.: matrika@mestysbobrova.cz – Marie Drdlová, matrikářka), kde si taktéž po sňatku vyzvednou oddací list a ostatní doklady ( úřední hodiny matriky jsou pondělí a středa od 07°° do 17°° hod., po dohodě i mimo úřední den).

Poučení:

 • Dle ustan. § 14 odst.1 písm.d) zák.č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu a to do 15-ti pracovních dnů po obdržení oddacího listu.
 • Požaduje-li zaměstnavatel potvrzení o uzavření manželství za účelem proplacení volna na den svatby, předložíte po sňatku zaměstnavateli oddací list k nahlédnutí.

Svědci:

1. jméno/a a příjmení: ..................................................................... rodné číslo: ..............................................

2. jméno/a a příjmení: ..................................................................... rodné číslo: ..............................................

Svědky mohou být pouze osoby starší 18ti let, i cizí státní příslušníci. Při svatebním obřadu se svědci musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Potřebné doklady pro sňatek uzavřený před církví:

 •  doklady jako u sňatku před úřadem
 • osvědčení vydané matričním úřadem o povolení uzavření církevního sňatku, které se vydá na základě Žádosti o vydání osvědčení k uzavření manželství před orgánem církve. Toto osvědčení nesmí být starší 6 měsíců

 

U nezletilých je třeba předložit pravomocný rozsudek soudu o povolení uzavřít manželství.

 

U osob ztížených duševní chorobou je třeba předložit pravomocný rozsudek soud o povolení uzavření manželství.

 

Pokud občané ČR chtějí uzavřít manželství před zastupitelským úřadem ČR v cizině, pak předkládají zastupitelskému úřadu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Toto vysvědčení předkládá i občan ČR, který chce uzavřít manželství v cizině před orgánem cizího státu.

K vyřízení potřebujete:

 • vyplněnou Žádost o vydání osvědčení o prvání způsobilosti
 • OP nebo CP s výpisem z evidence obyvatel trvalém pobytu a stavu
 • rodný list
 • úřední doklad o trvalém bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, nebo úmrtní list manžela
 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených dokladů

Vydané vysvědčení má platnost 6 měsíců ode dne vydání.

 

Povolení zavření manželství na jiném vhodném místě

Manželství lze povolit uzavřít na kterémkoliv vhodném místě na základě povolení příslušného matričního úřadu, do jehož správního obvodu toto místo spadá.

V tomto případě snoubenci podají Žádost o povolení sňatku na jiném vhodném místě s odůvodněním.

Správní poplatek činí 1 000,- Kč.

 

Ostatní správní poplatky:

 1. uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trravlý pobyt na území ČR 3000,- Kč
 2. uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000,- Kč
 3. vydání povolení uzavří manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000,- Kč
 4. vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500,- Kč

 

Poplatek a) – c) se vybírá pouze od jednoho ze snoubenců.

Poplatek c) se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.

Od poplatku dle písmene a) jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.