Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Doslovný výpis z matriční knihy obsahuje všechny údaje zapsané v matriční knize v původním i pozměněném znění.

Matriční úřad vydá matriční doklad, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Co je třeba předložit:

  • písemnou žádost o vydání doslovného výpisu
  • platný průkaz totožnosti
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, nebo jeho členů rodiny a jeho sourozenců
  • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněnec těchto osob. 

Pokud budete žádost vyřizovat poštou, doslovný výpis Vám bude zaslán na doručenku do vlastních rukou, nebo jej matriční úřad předá po předložení platného průkazu totožnosti.

Správní poplatek:

Za doslovný výpis z matričních knih formou fotokopie matričního zápisu se hradí správní poplatek 50,-Kč v hotovosti na matričním úřadu. 

Formulář: