Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2024

 

Místní poplatky pro rok 2024 jsou upraveny obecně závaznými vyhláškami městyse Bobrová:

 

 

OZV o místním poplatku ze psů vyhlášena 11.12.2023

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vyhlášena 11.12.2023

OZV o místním poplatku z pobytu vyhlášena 11.12.2023

 

Informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Od 1. 1. 2024 je poplatek 800,- Kč.

Poplatek pro fyzickou osobu přihlášenou v obci je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 30.6. příslušného kalendářního roku. Poplatek pro poplatníka fyzickou osobu, která vlastní stavbu je splatný jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Od poplatku je osvobozen:

a) poplatník, který se zdržuje nepřetržitě mimo území republiky po dobu celého kalendářního roku a tuto skutečnost prokáže

b) občan umístěný v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Dle vyhlášky jsou i další osvobození, zde jsou zmíněny ty, které jsou v naší obci nejčastější. Úleva se také poskytuje:

 a) fyzické osobě přihlášené v obci do věku 26 let věku, který je studujícím a přechodně žije mimo území městyse ve výši 50%, poplatek je tedy 400,- Kč (prosíme o dodání potvrzení o studiu nejpozději do 31.3. daného roku, dříve než bude provedena platba. Bez potvrzení nemůže být úleva poskytnuta. Nově je také potřeba dodat smlouvu s ubytovatelem, nebo potvrzení z ubytovacího zařízení.)

b) úleva 50% z celkového poplatku se poskytuje: fyzické osobě přihlášené v obci na č.p. 208, 209, 210, 60, 61, 62, 326 a na ev. č. 3, 4 a 7 z důvodu nedostupnosti nemovitostí svozové firmě.

 

Informace k místnímu poplatku ze psů 

Od 1. 1. 2024 je poplatek  200,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je sazba 300,- Kč. Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti (tedy po 31. 3.), je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Ze zákona jsou o poplatku osvobozeni lovečtí psi - Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu. Lovečtí psi budou osvobozeni po doložení potvrzení, že pes složil lovecké zkouky. Potvrzení je potřeba předložit každoročně.

 

Informace k místnímu poplatku z pobytu  

Od 1. 1. 2024 sazba poplatku činí 10,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dne po ukončení pololetí. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku nedoplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky, nebo část těchto poplatků, může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

 

Pro poplatek na odpady č.ú. 153 938 876/0300. v.s. 2401345… (místo teček na konci číslo popisné př. dům čp.22 uvede V.S. 2401345022).

Pro poplatek za psa č.ú. 153 938 876/0300 v.s. 2401341…( místo teček na konci číslo popisné př. dům čp.22 uvede V.S. 2401341022).

Pro poplatek za pronájem zahrádky nebo pozemku č.ú. 153 938 876/0300  v.s. 2402131…( místo teček na konci číslo popisné př. dům čp.22 uvede V.S. 2402131022).

Také je možné požádat o splátkový kalendář a to na základě písemné žádosti, ale upozorňujeme, že i tak musí být částka za poplatky zaplacena do 30.6.2024.