Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

02.02.2023

Výběrové šetření Životní podmínky EU-SILC

Výběrové šetření Životní podmínky EU-SILC

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Takto komplexní informace zatím nelze získat z žádných administrativních zdrojů dat. Jediná možnost, jak tyto údaje zjistit, je tedy přímým dotazem u domácností.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se prokazují průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Informace ze šetření jsou zveřejňovány pouze formou statistických souhrnů. Podrobnosti ke zpracovávání osobních údajů najdete na: http://www.czso.cz/csu/czso/ochrana-osobnich-udaju-gdp

V Kraji Vysočina tazatelé letos navštíví 578 domácností. Poprvé bude osloveno 230 domácností, zbývajících 348 domácností se šetření zúčastní opakovaně. O konání šetření jsou informováni starostové měst a obcí, ve kterých byly domácnosti do šetření vybrány, a Policie ČR.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

Krajský garant šetření EU-SILC:

Krajský garant šetření EU-SILC:

Bc. Jana Daněčková

Mobil: 731 622 004

E-mail: jana.daneckova@czso.cz

 

Další informace o výsledcích statistického zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb Jihlava
tel.: 567 109 080
infoservisvys@czso.cz